ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກປາມນໍ້າມັນ ແລະ ການຜະລິດນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບ

ບໍລິສັດ ໄດ້ມີການຟຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປູກປາມນໍ້າມັນ ແລະ ຜະລິດນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບຈາກນໍ້າມັນປາມ.

   

ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກປາມນໍ້າມັນສຳຫຼັບວິຊາການຂອງເມືອງ

Share this post?

Lao Agro Tech

Leave a Reply