ການຮັບຊື້ຜົນຜະລິດ ແລະ ໂຮງງານໜີບປາມນໍ້າມັນ

Contact Us


ການຮັບຊື້ຜົນຜະລິດ ແລະ ໂຮງງານໜີບປາມນໍ້າມັນ

ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມການປູກປາມນໍ້າມັນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດສັນຍາຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຈາກປະຊາຊົນ.