ແນວພັນປາມນໍ້າມັນ

Contact Us


ແນວພັນປາມນໍ້າມັນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ມະຫາຊົນ

ບໍລິສັດ ໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ຄັດເລືອກແນວພັນປາມທີ່ເໝາະສົມສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີ ແລະໄດ້ຜົນຜະລິດສູງ ໃນສະພາບພູມມິອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ, ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ເຊິ່ງມາຮອດປປະຈຸບັນນີ້ແມນສາມາດຄັດເລືອກໄດ້ແນວພັນທີ່ເໝາະສົມແລ້ວມີຊື່ວ່າ: ພັນາມ “ລາວ-ວຽງ”.

 

ແນວພັນປາມນໍ້າມັນ ຂອງບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ມະຫາຊົນ