ນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບ

Contact Us


ການຜະລິດ ແລະ ການຈຳໜ່່າຍນໍ້າມັນກະຊວນຊີວະພາບ

ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບຈາກນໍ້າມັນປາມ ໂດຍມີກຳລັງການຜະລິດ B100 20,000 ລິດ/ມື້ ແລະ ປະສົມເປັນນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບ B5 ໄດ້ 400,000ລິດ/ມື້ ສະໜອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້.

 

ນໍ້າມັນກະຊວນຊີວະພາບ