ນຳ້ມັນປາມດິບ

Contact Us


ນຳ້ມັນປາມດິບ

ຜົນຈາກການປູກປາມ ລວມເຖິງການບໍຫານຈັດການແບບມືອາຊີບ ໂດຍຜູ້ທີ່ຊຽວຊານທີມີປະສົບການຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ສາມາດຜະລິດ ນຳ້ມັນປາມດິບ Crude Palm Oil ທີ່ມີຄຸນນະພາບເຊີ່ງປັດຈຸບັນນຳ້ມັນປາມດິບ ທີໄດ້ສ່ວນໜຶ່ງນຳມາຜະລິດເປັນ ນຳ້ມັນ Bio Diesel ແລະ ອີກສ່ວນໜື່ງຈຳໜ່າຍໃຫ້ກັບອຸດສາຫະກຳອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ນຳ້ມັນປາມດິບເປັນສ່ວນປະກອບ

 

ນໍ້າມັນປາມດິບ