ການປູກປາມ ແລະ ການບໍລິຫານປາມນໍ້າມັນ

Contact Us


ການປູກປາມ ແລະ ການບໍລິຫານປາມນໍ້າມັນ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ມະຫາຊົນ ໄດ້ດຳເນີນການເຮັດສວນປາມ ແລະ ບໍລິການຮັບບໍລິຫານຈັດການສວນປາມຢ່າງເປັນມືອາຊີບດ້ວຍນັກວິຊາການທີ່ມີປະສົບການສູງ.