ກິດຈະກຳ

Contact us

ກິດຈະກຳ (1)

ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກປາມນໍ້າມັນ ແລະ ການຜະລິດນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບ

ບໍລິສັດ ໄດ້ມີການຟຶກອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ບັນດາໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມາທັດສະນະສຶກສາກ່ຽວກັບການປູກປາມນໍ້າມັນ ແລະ ຜະລິດນໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບຈາກນໍ້າມັນປາມ.     ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປູກປາມນໍ້າມັນສຳຫຼັບວິຊາການຂອງເມືອງ

ລາຍລະອຽດຂອງຂ່າວ