ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

Contact us

ປະຫວັດຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2008 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 5,000,000 ໂດລາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍເປັນການຮ່ວມທືນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ໂອພີຈີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ຈຳກັດ. ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ນັກທຸລະກິດຜູ້ທີ ມິວິໃສທັດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ ອຸດສາຫະກຳປາມນໍ້າມັນຄົບວົງຈອນ ຕັ້ງແຕ່ແນວພັນປາມ, ການກ້າເບ້ຍ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ການບໍລິຫານການຈັດການສວນປາມ, ໂຮງສະກັດນໍ້າມັນປາມ, ໂຮງບັນຈຸນໍ້າມັນປາມເພື່ອບໍລິໂພກ, ໂຮງຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບຈົນເຖິງການຈັດຈຳໜ່າຍນໍ້າມັນປາມ ກາຄໍາ ແລະ ກາກຸ້ງມັງກອນ ລວມເຖິງການຮ່ວມມືກັບພາກລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບແຫ່ງຊາດ ໃນສປປ ລາວ.

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2008 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 5,000,000 ໂດລາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ໂດຍເປັນການຮ່ວມທືນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ໂອພີຈີ ອິນເຕີເນຊັນແນວ ຈຳກັດ. ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ນັກທຸລະກິດຜູ້ທີ ມິວິໃສທັດຂອງ ສປປ ລາວ

 • 2008

  ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ

  ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 860 ລ້ານກີບ.

 • 2013

  ບໍລິສັດໄດ້ເພີ່ມທືນຈົດທະບຽນ

  ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເພີ່ມທືນຈົດທະບຽນ ມາເປັນ 5,000,000 ໂດລາ.

 • 2018

  ເປີດຊື້ - ຂາຍຫຸ່ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ

  ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປີດຊື້ - ຂາຍຫຸ່ນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວຢ່າງເປັນທາງການ.