ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນການພັດທະນານໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບ

Contact Us

ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນການພັດທະນານໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ມະຫາຊົນ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໃນການພັດທະນານໍ້າມັນກະຊ່ວນຊີວະພາບຈາກປາມນໍ້າມັນ ຕາມຍຸດທະສາດ ພັດທະນາ ພະລັງງານທົດແທນຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່າງໜ້າລັດຖະບານແມນສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

Share this post?

Lao Agro Tech

Leave a Reply