ການບໍລິການຂອງເຮົາ

ການຮັບບໍລິຫານຈັດການ ສ່ວນປາມ Palm Plantation Management

ດ້ວຍປະສົບການກວ່າ 20 ປີ ຂອງທີມງານຜູ້ບໍລິຫານຊື່ງມີນັກວິຊາການລະດັບແນວໜ້າທີ່ຮູ້ເລື່ອງປາມດີທີ່ສຸດປະກອບກັບການຮຽນຮູ້ວິໄຈ ແລະ ລົງມືເຮັດສ່ວນປາມແຫຼ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ.ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 8 ປີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງລະບົບການຈັດການສ່ວນປາມໃນເຊີ່ງອຸດສາຫະກຳໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການວິເຄາະພື້ນທີີ່ທີ່ຕ້ອງການປູກ, ການວິເຄາະເນື້ອດິນຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ການອອກແບບວາງແຜນເພື່ອປູກ ແລະການວາງແຜນເພື່ອບໍລິຫານຈັດການລະບົບນຳ້ລວມເຖິງການອອກແບບການໃຊ້ປຸ໋ຍໃຫ້ເໝາະກັບພື້ນທີ່ດິນນັ້ນໆ ຈິ່ງເຮັັັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ລາວ ອາ ໂກ ຣ ເທັກ ມະຫາຊົນ ສາມາດສ້າງໃຫ້ປາມແຕ່ລະຕົ້ນສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍຖ້າທຽບກັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ

ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມການປູກປາມນໍ້າມັນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດສັນຍາຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຈາກປະຊາຊົນ.

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງໃນ ປີ 2008 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 5,000,000 ໂດລາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍເປັນການຮ່ວມທືນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ໂອພີຈີອິນເຕີເນຊັນແນວຈຳກັດ. ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ນັກທຸ ລະກິດຜູ້ທີມິີວິໃສທັດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳປາມນ້ຳມັນຄົບວົງຈອນຕັ້ງ ແຕ່ແນວພັນປາມ, ການກ້າເບ້ຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ການບໍລິຫານການຈັດການສວນປາມ, ໂຮງສະກັດ ນ້ຳມັນປາມ, ໂຮງບັນຈຸນ້ຳມັນປາມ ເພື່ອບໍລິໂພກ, ໂຮງຜະລິດນ້ຳມັນກາຊວນ ຊີວະພາບຈົນເຖິງການຈັດ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນປາມກາຄໍາ ແລະ ກາກຸ້ງມັງກອນລວມເຖິງການຮ່ວມມື ກັບ ພາກລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ.

ອ່ານເພີ່ມ
image/

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ